Paul Thomas Anderson

Director


‘Lost Track’ Haim

Licorice Pizza

‘Man From The Magazine’ Haim

‘The Steps’ Haim

‘Now I’m In It’ HAIM

‘Night So Long’ HAIM

PTA: Visual Literacy

Phantom Thread

‘Little of Your Love’ HAIM