Phạm Thiên Ân directs ‘Inside the Yellow Cocoon Shell’.

Follows a young man’s mystical journey across a beguiling rural Vietnam.

Starring Lê Phong Vũ, Nguyễn Thị Trúc Quỳnh, Nguyễn Thịnh, and Vũ Ngọc Mạnh.

Director
JK Film, Potocol, Deuxième Ligne Films, Zorba Production, Fasten Films
Production Company